THỎA THUẬN HỢP TÁC CHUNG ĐỐI VỚI

CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH, CƠ SỞ XÉT NGHIỆM Y TẾ, NHÀ THUỐC

SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÊN ĐƯỜNG LINK HTTPS://ADMIN.TELEDOC.VN

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

Trong thoả thuận này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Bên A: là bên đăng ký sử dụng Hệ Thống của Teledoc

Bên B: là công ty TNHH Teledoc, là công ty có trụ sở tại Việt Nam với Mã Số Thuế số 03155 38810

Khách Hàng: là người/ cá nhân đăng ký ứng dụng di động Teledoc hoặc web Teleodoc.

Khách Hàng Tự Do: là khách hàng đăng ký ứng dụng tự do hoặc theo các chương trình của Teledoc, không thuộc một phòng khám nhất định nào (đăng nhập không thông qua mã QR hoặc đường link của phòng khám nào và thường chưa từng khám với đơn vị nào trước đây).

Khách Hàng Hữu: là khách hàng hoàn toàn của bên A, được đăng ký, xác nhận và đăng nhập thông qua mã QR hoặc đường link giới thiệu của bên A ở tài khoản admin và ứng dụng dành cho bác sĩ và nhân viên y tế và số điện thoại của khách hàng này chưa từng được đăng ký sử dụng ứng dụng Teledoc trước đây.

Khách Hàng Cơ Hữu Mở Rộng: là Khách Hàng Tự Do và được ưu tiên thấy dịch vụ (khám/ xét nghiệm) và bác sĩ của bên A so với tất cả những đơn vị khác trên ứng dụng Teledoc (thường sau lần khám đầu tiên).

Bổ sung về phân loại khách hàng:

Khách Hàng Cơ Hữu của bên A và Khách Hàng Cơ Hữu Mở Rộng của bên A sẽ chuyển thành Khách Hàng Tự Do nếu tài khoản liên quan tới số điện thoại của Khách Hàng này không sử dụng dịch vụ nào với bên A trong vòng ba năm liên tiếp.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG THOẢ THUẬN

2.1       Bên A đồng ý sử dụng nền tảng công nghệ của bên B để cung cấp dịch vụ và hàng hoá cho khách hàng của mình và có khách hàng của đơn vị khác trên nền cùng nền tảng.

2.2       Các Dịch vụ bên A cung cấp trên ứng dụng Teledoc bao gồm:

 1. Dịch vụ đặt hẹn: Khách Hàng sẽ đặt hẹn với bác sĩ của để khám tại cơ sở y tế của bên A
 2. Dịch vụ tư vấn khám bệnh trực tuyến: Khách Hàng sẽ đặt tư vấn khám thông qua hình thức gọi hình qua ứng dụng Teledoc với bác sĩ thuộc bên A quản lý
 3. Dịch vụ gói khám sức khoẻ: bao gồm các gói khám sức khoẻ và cận lâm sàng tại cơ sở y tế của bên A
 4. Dịch vụ xét nghiệm tại nhà: bao gồm xét nghiệm tại nhà được cung cấp bởi bên A trong đó bên A cử thuật viên đi lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả theo yêu cầu của khách hàng

Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B các khoản Phí Dịch Vụ tuỳ vào loại dịch vụ mà Bên A cung cấp. Lựa chọn của bên A đối với Khách Hàng Cơ Hữu của bên A tuân theo phụ lục 4 của hợp đồng này.

2.3       Phí Dịch Vụ (phải trả) và Phí Chia Sẻ Khách Hàng (được khấu trừ hoặc được nhận):

Mức phí dịch vụ bên A phải trả và phí chia sẻ khách hàng bên A được nhận tuân theo phụ lục 1 của hợp đồng này.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:

3.1       Quyền của Bên B:

 1. Thu Phí Dịch Vụ được quy định tại Điều 2 Thoả thuận này.
 2. Cấn trừ vào Khoản Thanh Toán mà Bên B phải thanh toán cho Bên A nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán Phí Dịch Vụ;
 3. Có quyền yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ và hàng hoá và được phép sử dụng các thông tin này phục vụ cho việc giới thiệu, bán dịch vụ và hàng hoá trên Hệ Thống Teledoc, nghiên cứu/bổ sung các tiện ích, dịch vụ nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ cho Khách Hàng;
 4. Có quyền yêu cầu Bên A cung cấp giá cả, các hình ảnh và thông tin mô tả của dịch vụ và hàng hoá, phù hợp với yêu cầu/tiêu chuẩn của Bên B và thỏa thuận của hai bên để đăng tải trên Hệ Thống Teledoc;
 5. Có quyền quảng cáo sử dụng hình ảnh của bên B, dịch vụ và bác sĩ bên B tới Khách Hàng.
 6. Các quyền khác theo quyết định của Bên B không ảnh hưởng tới việc cạnh tranh các dịch vụ y tế của bên A dựa theo các dịch vụ hợp tác ở phụ lục 1 và để đảm bảo duy trì hoạt động của Hệ Thống Teledoc và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3.2       Trách nhiệm Bên B:

 1. Hỗ trợ bên A thiết lập các quy tắc đối với Khách Hàng Cơ Hữu của bên A theo phụ lục 1 của thoả thuận này.
 2. Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống thông tin để đảm bảo tính bảo mật thông tin y tế Khách Hàng Cơ Hữu của bên A.
 3. Cung cấp tài khoản cho bên A để bên A có thể cung cấp dịch vụ và hàng hoá cho khách hàng trên Hệ Thống Teledoc.
 4. Đảm bảo tất cả bác sĩ khám của bên B nằm đầu tiên tất cả các dịch vụ khám bệnh với Khách Hàng Cơ Hữu của bên A và theo lựa chọn của bên A theo phụ lục 4.
 5. Bên B cam kết hoạt động hợp pháp và có đầy đủ các giấy phép theo quy định của pháp luật;
 6. Bằng chi phí của mình, Bên B có trách nhiệm xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống một cách ổn định để đảm bảo các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ của Bên A.
 7. Hướng dẫn và cung cấp cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ các tài liệu có nội dung liên quan đến quy trình nhận đơn hàng và cách thực thực hiện việc cung cấp dịch vụ và hàng hoá trên Hệ Thống Teledoc.
 8. Chuyển khoản thu hộ cho bên A đúng thời hạn theo quy định tại Phụ Lục 02 của Thoả thuận này trong trường hợp bên A thu tiền trước của người sử dụng dịch vụ.
 9. Chi trả phí chia sẻ khách hàng được quy định theo điều 2 Thoả thuận này.
 10. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng dịch vụ của bên A, quy trình và chất lượng chuyên môn liên quan đến y khoa trong quá trình phục vụ Khách Hàng.
 11. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm bảo mật việc bên A tiết lộ thông tin Khách Hàng Cơ Hữu cho bên thứ ba.

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:

4.1       Quyền của Bên A:

 1. Có quyền nhận lại từ Bên B các khoản thanh toán online của khách hàng (còn gọi là khoản thu hộ) đối với Hàng Hóa/ Dịch vụ theo phương thức được quy định tại Phụ Lục 02 của Thoả thuận này;
 2. Có quyền nhận phí chia sẻ khách hàng theo điều 2 của Thoả thuận này, sau khi khấu trừ Phí Dịch Vụ phải trả;
 3. Có quyền sử dụng các tính năng, tiện ích gắn liền với tài khoản nhà cung cấp trên Trung Tâm Bán Hàng cũng như các dịch vụ do Bên B cung cấp trên Website Teledoc.vn;
 4. Có quyền yêu cầu bên B xoá dữ liệu y khoa (đơn thuốc, chẩn đoán, cận lâm sàng) đối với Khách Hàng Cơ Hữu của bên A trong trường hợp hai bên ngừng hợp tác sau khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng này;
 5. Có quyền được bảo lưu Khách Hàng Cơ Hữu thuộc bên A.

Giải thích bổ sung: Nếu bên A dùng mã giới thiệu QR hoặc đường link giới thiệu Khách Hàng hiện không có tài khoản trên Teledoc, Khách Hàng đó mặc định là Khách Hàng Cơ Hữu của bên A. Nếu Khách Hàng này tiếp tục quét mã QR hoặc sử dụng đường link của phòng khám khác sau đó, Khách Hàng này vẫn mặc định là Khách Hàng Cơ Hữu của bên A mà không thuộc bên khác.

 1. Có quyền tiếp nhận dịch vụ y tế với những Khách Hàng không phải là Khách Hàng Cơ Hữu của bên A
 2. Có quyền yêu cầu bên B đảm bảo bác sĩ của bên A hiển thị đầu tiên với Khách Hàng Cơ Hữu của bên A dù bên B có chia sẻ bệnh nhân với phòng khám/ phòng mạch/ bệnh viện khác hay không.
 3. Đối với Khách Hàng Cơ Hữu Mở Rộng, bác sĩ của bên A sẽ tự động được hiển thị ưu tiên.
 4. Có quyền cung cấp dịch vụ đối với những đối tượng sử dụng gián tiếp dịch vụ y tế thông qua API với những hệ thống liên kết khác.
 5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Thoả thuận này.

4.2       Trách nhiệm của Bên A:

 1. Thanh toán Phí Dịch Vụ cho Bên B theo bảng Phí Dịch Vụ được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 và phục lục 02 đính kèm Thoả thuận này;
 2. Đảm bảo đáp ứng đủ và chịu trách nhiệm về các yêu cầu, điều kiện pháp lý về hành nghề tư vấn khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thực hiện các dịch vụ y tế và bán thuốc theo quy định của pháp luật Việt Nam và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, sản phẩm và kết quả với Khách Hàng.
 3. Tự quản lý tài khoản của mình trên các phương tiện internet đang sử dụng; tự bảo mật thông tin về tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản vào hệ thống; tự đảm bảo về tình trạng của các loại phương tiện (máy tính bảng, điện thoại) mà mình sử dụng khi cài đặt, sử dụng hệ thống nêu trên bao gồm cả vấn đề bảo mật, chất lượng đường truyền internet, âm thanh, hình ảnh hiển thị, v.v…
 4. Tuân thủ bất kì chính sách của Teledoc đã câp nhật trên ứng dụng teledoc.vn theo đăng ký của Teledoc với cơ quan nhà nước;
 5. Tuân thủ quy trình phục vụ khách hàng trên Hệ Thống Teledoc đối với Khách Hàng không phải là Khách Hàng Cơ Hữu của bên A;
 6. Đảm bảo khách hàng sử dụng dịch vụ bên A được đối xử công bằng và đúng ưu tiên như những gì khách hàng đã đặt mua và sử dụng, không phân biệt Khách Hàng Cơ Hữu và Khách Hàng khác.
 7. Cung cấp chính xác rõ ràng về các dịch vụ bên A cung cấp tới khách hàng, bao gồm thông tin bác sĩ, lịch hẹn và làm việc của phòng khám và bác sĩ, thông tin và hình ảnh bệnh viện/ phòng khám/ phòng xét nghiệm, Hàng Hoá…
 8. Đảm bảo có năng lực cung cấp dịch vụ và hàng hoá trên ứng dụng Teledoc. Nếu không thể cung cấp, phải lập tức liên hệ với Teledoc để ngừng dịch vụ không thể cung cấp.
 9. Giá bán được niêm yết trên Teledoc là giá cuối cùng mà Bên A bán cho Khách Hàng đã bao gồm nhưng không giới hạn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (VAT), vv… và không cao hơn với giá nếu người trực tiếp mua tại cơ sở của bên A;
 10. Bằng nguyên tắc đạo đức kinh doanh, Bên A không được thực hiện các hành vi sau trên hệ thống của Teledoc:
 • Có hành vi lừa dối Khách Hàng bằng việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ kém chất lượng; vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền của bên thứ ba;
 • Lợi dụng việc Hệ Thống Teledoc để cung cấp dịch vụ và hàng hoá trái với quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các hành vi quảng cáo không đúng sự thật.
 • Tự ý chuyển thông tin Khách Hàng không thuộc Khách Hàng Cơ Hữu qua các nền tảng công nghệ khác.
 1. Chịu trách nhiệm giải quyết và miễn trừ cho Bên B toàn bộ các khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến Hàng hóa/ Dịch vụ của Bên A.
 2. Miễn trừ trách nhiệm cho Bên B và bồi thường cho Bên B và/ hoặc bất kì bên thứ ba toàn bộ thiệt hại phát sinh do các vấn đề liên quan đến chất lượng Dịch Vụ và Hàng Hóa và/hoặc xuất xứ của Hàng Hóa và/hoặc vi phạm của Bên A do không tuân thủ pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Bên B, các quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Bằng việc đăng ký cung cấp dịch vụ trên hệ thống của Teledoc, bên A đồng ý và tuân thủ Quy chế hoạt động, Thỏa thuận hợp tác tương ứng, Cơ chế giải quyết khiếu nại tranh chấp, Chính sách bảo mật thông tin và các chính sách khác về TMĐT đã được đăng tải công khai trên ứng dụng và/hoặc website teledoc.vn của Teledoc đã được đăng ký với cơ quan nhà nước;

ĐIỀU 5: THANH TOÁN:

Bên A sẽ thanh toán các Phí Dịch Vụ cho Bên B theo phương thức, quy trình và thời hạn thanh toán được nêu tại Phụ Lục 02 của Thoả thuận này.

ĐIỀU 6: BẢO MẬT THÔNG TIN:

6.1.      Bên A sau khi nhận được tài khoản được cung cấp bởi Bên B có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin tài khoản, không cho bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng và xâm nhập vào hệ thống của Bên B;

6.2.      Ngoại trừ Khách Hàng Cơ Hữu của bên A, thông tin cá nhân và hồ sơ y tế của Khách Hàng phải được bảo mật theo quy định của pháp luật. Bên A có trách nhiệm và cam kết sẽ không thu thập thông tin Khách Hàng và/ hoặc tiết lộ thông tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu Khách Hàng đó không phải là Khách Hàng Cơ Hữu của bên A;

6.3.      Tất cả mọi thông tin theo Thoả thuận này, và những thông tin được cung cấp từ Bên này cho Bên kia (và ngược lại), bất kể được cung cấp theo hình thức hay phương thức nào đều được coi là thông tin mật (sau đây gọi chung là “Thông Tin Mật”). Các Bên tại đây thống nhất rằng, việc đảm bảo giữ Thông Tin Mật theo thỏa thuận tại Thoả thuận này được duy trì ngay cả khi thời hạn của Thoả thuận đã chấm dứt, hoặc ngay cả khi Các Bên thỏa thuận không còn duy trì quan hệ hợp tác. Ngoại trừ việc cung cấp Thông Tin Mật là cần thiết theo qui định của pháp luật, tòa án, hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có liên quan.

ĐIỀU 7: SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

7.1       Bên B được sử dụng hình ảnh của bên A để quảng bá chất lượng và dịch vụ y tế tới Khách Hàng và ngược lại.

7.2       Đối với Khách Hàng Cơ Hữu của bên A, thông tin hồ sơ y khoa ( bao gồm chẩn đoán, xét nghiệm, cận lâm sàng và đơn thuốc) của Khách Hàng thuộc quản lý của bên A.

ĐIỀU 8. BẤT KHẢ KHÁNG:

8.1       Bất khả kháng là những trường hợp xảy ra do biến cố thiên nhiên hoặc do con người gây ra nằm ngoài sự kiểm soát của Các Bên. Trường hợp bất khả kháng (Sau đây gọi chung là “Bất Khả Kháng”) bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau mà khiến một trong các bên không thể thực hiện nghĩa vụ, chậm trễ thực hiện nghĩa vụ theo Thoả thuận, hoặc không thể tiếp tục thực hiện Thoả thuận:

 1. Theo Quyết định hoặc chính sách, qui định pháp luật mới của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 2. Các biến cố như: chiến tranh, bạo loạn, nổ cháy, đình công, biến cố chính trị;
 3. Các tai họa do thiên nhiên như: hạn hán, bão lụt, giông tố, động đất, sóng thần…

8.2       Nếu một trong hai bên bi ảnh hưởng bởi trường hợp bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn bản ngay lập tức cho Bên kia về bản chất và mức độ của Bất khả kháng đó.

8.3       Không Bên nào bị xem là vi phạm Thoả thuận này, hay nói cách khác là phải chịu trách nhiệm với Bên kia vì lý do chậm trễ thực hiện, hay không thực hiện bất kỳ các nghĩa vụ nào của mình trong Thoả thuận này theo phạm vi mà sự chậm trễ hay không thực hiện đó là vì Bất khả kháng, theo đó một Bên đã thông báo đến Bên kia bằng văn bản và thời hạn thực hiện nghĩa vụ đó theo đó sẽ được gia hạn.

8.4       Nếu Bất khả kháng đang được nói đến tiếp diễn trong thời kỳ liên tục vượt quá ba (3) tháng kể từ ngày xảy ra trường hợp này, thì các Bên sẽ tham gia vào những thảo luận thiện ý với quan điểm là giảm nhẹ những ảnh hưởng của Bất khả kháng, hoặc đồng ý với những thỏa thuận thay thế bằng văn bản có thể khách quan và hợp lý để giải quyết hệ quả của Bất khả kháng.

ĐIỀU 9: THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT:

9.1       Thoả thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày bên A đăng ký trên Teledoc

9.2       Một trong hai Bên theo Thoả thuận này có quyền đơn phương chấm dứt Thoả thuận này ngay khi đưa ra thông báo bằng văn bản trước sáu mươi (60) ngày cho Bên kia theo Thoả thuận này; hoặc ngay khi một trong hai bên tiến hành các thủ tục giải thể (tự nguyện hay bắt buộc), lâm vào tình trạng phá sản hoặc ngừng kinh doanh;

9.3       Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh và uy tín của bên B;

9.4       Trong mọi trường hợp chấm dứt Thoả thuận này vì bất kỳ lý do gì, hai bên phải thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan và giải quyết dứt điểm toàn bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Thoả Thuận;

9.5.      Trong trường hợp bên A hợp tác với đơn vị khác theo mô hình tương đương, bên A báo với bên B trong vòng 2 tuần trước khi hợp tác.

9.6       Trong trường hợp bên A ngưng hợp tác và bên A hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bên A có quyền yêu cầu bên B xoá dữ liệu y khoa Khách Hàng Cơ Hữu của bên A và đăng xuất tất cả Khách Hàng Cơ Hữu của bên A ra khỏi ứng dụng Teledoc.

ĐIỀU 10: TRAO ĐỔI THÔNG TIN:

Hai Bên đồng ý rằng việc thông tin liên lạc giữa Các Bên trong thời hạn hợp tác sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ Lục 04 đi kèm thoả thuận này.

ĐIỀU 11: CHẤP THUẬN VÀ ÁP DỤNG THOẢ THUẬN:

11.1      Bằng việc ký vào Thoả thuận này, các bên được xem là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã nêu trong Thoả thuận này;

ĐIỀU 12: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

12.1      Trong quá trình thực hiện Thoả thuận, nếu có phát sinh vướng mắc, tranh chấp thì hai bên cùng bàn bạc, thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác và cùng có lợi. Nếu các Bên không tự giải quyết được bằng thương lượng thì vụ việc sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Mọi phán quyết của Tòa là quyết định cuối cùng mà các Bên phải tuân thủ.

12.2      Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải về mọi khía cạnh theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Hai bên đồng ý rằng sẽ không gây ảnh hưởng xấu tới uy tín bên kia bằng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội và đảm bảo rằng nhân viên và các cá nhân hợp tác thực hiện tương tự.

12.3      Các hoạt động liên quan đến việc mua bán hàng hóa theo Thoả thuận này sẽ được áp dụng và điều chỉnh theo Luật thương mại hiện hành.

ĐIỀU 13. KHÔNG CẠNH TRANH:

Bên A đồng ý rằng sẽ không khuyến khích hoặc ám chỉ Khách Hàng nên sử dụng hệ thống bên B, hệ thống nội bộ hay một bên thứ ba thay thế Hệ Thống Teledoc đối với Khách Hàng không phải là Khách Hàng Cơ Hữu của bên A.

Bên A đồng ý không giới thiệu với khách hàng dịch vụ của bên thứ ba không nằm trong hệ thống Teledoc cho Khách Hàng không phải là Khách Hàng Cơ Hữu của bên A, ngoại trừ trường hợp cần thiết theo quy trình cần thiết trong y khoa theo quy trình của các cơ quan y tế của nhà nước như Bộ Y Tế/ Sở Y Tế.

ĐIỀU 14. QUY ĐỊNH CHUNG:

14.1      Sửa đổi, bổ sung:

Trong trường hợp hai bên không ký kết bằng văn bản, thoả thuận sẽ tự động có hiệu lực mỗi khi được sửa đổi. Các vấn đề khác chưa được đề cập trong Thỏa thuận này thì sẽ thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam có liên quan, cũng như Quy chế hoạt động, Đề án cung cấp dịch vụ, Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại và các chính sách khác của Teledoc đã được đăng tải công khai. Nếu có nội dung nào trong Thỏa thuận này chưa phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam thì sẽ được Teledoc xem xét sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ tùy từng thời điểm mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung còn lại trong Thỏa thuận này.

Việc thực hiện Thỏa thuận này không ảnh hưởng và cũng không được xem là Teledoc từ bỏ bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào theo các chính sách khác của Teledoc và quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.

Khi cần liên hệ với Teledoc, thì Thành Viên có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại (+84) 28 9996 9699 hoặc gửi thư đến địa chỉ email: partner@teledoc.vn hoặc operation@teledoc.vn hoặc info@teledoc.vn

Các phụ lục được gửi tới email đăng ký của bên A sau khi bên A hoàn thành lựa chọn gói dịch vụ phù hợp. Bản Thoả Thuận được tự động cập nhật trên cổng đăng nhập. Bản Phụ Lục cập nhật được gửi qua email đăng ký.

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

BÙI ĐỨC TÔN

Giám Đốc

Liên hệ ngay để được tư vấn dịch vụ miễn phí

Hãy nói về nhu cầu của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết một cách nhanh chóng!

RSS
Follow by Email